806-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์เสริมสำหรับเปิด-ปิดประตูด้วยเท้า