826-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างภาชนะบรรจุวัสดุหลายชนิดแบบฐานหมุนของเครื่องจำหนายสินค้าอัตโนมัติ