826-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างภาชนะบรรจุวัสดุหลายชนิดแบบฐานหมุนของเครื่องจำหนายสินค้าอัตโนมัติ

แอดไลน์