826-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างภาชนะบรรจุวัสดุหลายชนิดแบบฐานหมุนของเครื่องจำหนายสินค้าอัตโนมัติ

826-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างภาชนะบรรจุวัสดุหลายชนิดแบบฐานหมุนของเครื่องจำหนายสินค้าอัตโนมัติ

แอดไลน์