843-อนุสิทธิบัตรภาชนะบรรจุวัสดุแบบผงที่มีฝาเปิด-ปิดช่องจ่ายวัสดุแบบอัตโนมัติ