873-อนุสิทธิบัตรกระบวนการผลิตวัตถุแต่งกลิ่นรสชนิดผงที่ห่อหุ้มด้วยเซลล์ยีสต์และใช้วิธีทำแห้งแบบเยื่อแข็ง

แอดไลน์