912-อนุสิทธิบัตรชุดปะกับสำหรับโครงสร้างผนังสำเร็จรูป