937-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ควบคุมตัวบุคคลแบบแขนพับเพื่อระงับเหตุร้าย