937-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ควบคุมตัวบุคคลแบบแขนพับเพื่อระงับเหตุร้าย

แอดไลน์ 937-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ควบคุมตัวบุคคลแบบแขนพับเพื่อระงับเหตุร้าย | TGC International Co., Ltd.