938-อนุสิทธิบัตรเพลาลอยของรถบรรทุกที่มีส่วนวัดรอบความเร็ว