940-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ฝึกหัดการเย็บต่อหลอดเลือดหัวใจ