942-อนุสิทธิบัตรภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่มีพื้นที่ระบายอากาศออก