ตอบข้อสงสัย : ความแตกต่างของสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า

ตอบข้อสงสัย : ความแตกต่างของสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า

A.สัญญาแฟรนไชส์ มักจะทำสัญญากับผู้ซื้อแฟรนไชส์จำนวนมาก ร้านค้าที่ซื้อแฟรนไชส์จะได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าด้วย และ ต้องปฎิบัติตามสัญญาแฟรนไชส์ โดยสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าจะอยู่ในรูปแบบของสัญญาระหว่างกัน

B.สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า มักจะทำสัญญากับคู่สัญญาน้อยราย เช่น ระหว่างคู่ค้าธุรกิจ
คู่ค้าจะได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าโดยการนำไปจดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาถึงจะใช้บังคับใช้ได้
และ คู่สัญญาต้องปฎิบัติตามสัญญาประกอบธุรกิจตามเงื่่อนไขที่ตกลงระหว่างกัน

ดังนั้น สัญญาแฟรนไชส์ และ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ที่เหมือนกันคือมีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า แต่สัญญาแฟรนไชส์ไม่ต้องนำมาจดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าต้องนำมาจดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

แอดไลน์ ตอบข้อสงสัย : ความแตกต่างของสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า