ตอบข้อสงสัย : ทำไมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมีการสละสิทธิ ตามมาตรา 12

ตอบข้อสงสัย : ทำไมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมี “การสละสิทธิ” ตามมาตรา 12

ตัวอย่างแนวคำสั่ง
ขอให้แสดงเจตนาว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า CAFE เพราะ คำว่า CAFE แปลว่า ภัตตาคารเล็กๆ , ร้านกาแฟ, โรงอาหาร, ไนท์คลับ, โรงอาหารที่ผู้รับประทานช่วยตัวเอง เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง ขอให้ทำ “การสละสิทธิ”

โดยเหตุผลคือ CAFE กฎหมายต้องการให้บุคคลอื่นได้ใช้และเข้าถึงคำนี้ได้ หากไม่ให้ทำการสสละสิทธิผู้ขอจะผูกขาดการใช้คำนี้ได้

“การสละสิทธิ” คือปรากฎในเครื่องหมายเดิมได้ ไม่ต้องทำการแก้ไขภาพเครื่องหมายเดิม

สิ่งที่ต้องทำการ”การสละสิทธิ” เช่น คำ หรือ ข้อความ เป็นคำสามัญที่ใช้กันโดยทั่วไป หรือเป็นสิ่งสามัญที่ใช้ในการค้าขาย รูปภาพสามัญที่ใช้กันโดยทั่วไป หรือเป็นสิ่งสามัญที่ใช้ในการค้าขาย เป็นต้น

แอดไลน์ ตอบข้อสงสัย : ทำไม่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมีการ "การสละสิทธิ"