ร้านก๋วยเตี๋ยว ทองสมิทธ์ กับ ทองสยาม เข้าข่ายผิดกฎหมายลวงขายหรือไม่

เทียบคดี ร้านชานม เสือพ่นไฟ กับ หมีพ่นไฟ ศาลตัดสินให้หมีพ่นไฟแพ้คดี

คำถามคือแล้ว ร้านก๋วยเตี๋ยว ทองสมิทธ์ กับ ทองสยาม เข้าข่ายผิดกฎหมายลวงขายหรือไม่

อ้างถึงร้านชานม หมีพ่นไฟ ศาลตัดสินแพ้คดี เสือพ่นไฟ เรื่องการลวงขายเครื่องหมายการค้า ตามพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
มาตรา 46 บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันสิทธิการละเมิดในเครื่องหมายการค้า ที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา ความน่าจะเป็นของความสับสน ระหว่างเครื่องหมายการค้า มีดังนี้
คือ ความแข็งแกร่งของชุดการค้า ความคล้ายคลึงกันของชุดการค้า ความคล้ายคลึงกันของสินค้า/บริการ ความคล้ายคลึงกันของช่องทางการจัดจำหน่าย การตบตาไปยังผู้บริโภค ความสับสนที่เกิดขึ้นจริง และ เจตนาไม่สุจริต

 

 

หากพิจารณาตามหลักการและมาตรฐานเดียวกันร้านก๋วยเตี๋ยว ทองสยาม ถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายเรื่องการลวงขายกับทองสมิทธ์ ซึ่งได้มีการฟ้องร้องกันต่อศาลและอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีอยู่ในขณะนี้

แอดไลน์ ร้านก๋วยเตี๋ยว ทองสมิทธ์ กับ ทองสยาม เข้าข่ายผิดกฎหมายลวงขายหรือไม่