นำเพลงมาร้องในร้านอาหารละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่

นำเพลงมาร้องในร้านอาหารละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่

นักดนตรีและนักร้องประจำร้านคัดลอกเนื้อร้องและทำนองเพลงมาร้อง ถืออันเป็นการทำซ้ำและดัดแปลงขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นการนำเนื้อร้องและทำนองเพลงดังกล่าวมาบรรเลงและขับร้องให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นสาธารณชนผู้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ฟังเพลงดังกล่าว อันเป็นการกระทำเพื่อแสวงหาผลกำไรในทางการค้าและเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชน

สำหรับเจ้าของร้านอาหารที่จัดให้มีการดำเนินการ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรมโดยการทำซ้ำและดัดแปลง ด้วยการให้นักร้องนักดนตรีประจำร้านของจำเลยคัดลอกเนื้อร้องและทำนองเพลง

ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 27 (1) ประกอบมาตรา 69 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 31 (2) ประกอบมาตรา 70 วรรคสอง ไม่เกี่ยวกับว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากค่าอาหารและเครื่องดื่มหรือไม่ก็ตาม

แอดไลน์ นำเพลงมาร้องในร้านอาหารละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่