เปิดเพลงในร้านอาหารละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่

เปิดเพลงในร้านอาหารละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8220/2553

ความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 31 ต้องเป็นการเผยแพร่งานนั้นต่อสาธารณชน “เพื่อหากำไร” ซึ่งหมายความว่า กำไรนั้นจะต้องได้มาหรือจะได้มาจะต้องเกิดจากการกระทำแก่งานที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

หากประกอบกิจการค้าขายอาหารและเครื่องดื่มโดยเปิดเพลงให้ลูกค้าฟังปกติ ถือว่าไม่เป็นการเปิดเพลงดังกล่าวเพื่อหากำไรโดยตรงจากการที่ให้ลูกค้าได้ฟังเพลงโดยการเรียกเก็บค่าตอบแทนจากลูกค้าในการเปิดเพลงดังกล่าวหรือเรียกเก็บเพิ่มรวมไปกับค่าอาหารและเครื่องดื่มแต่อย่างใด

การกระทำของไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 31 ประกอบมาตรา 70 วรรคสอง

แอดไลน์ เปิดเพลงในร้านอาหารละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่