25
Jun2023

จดสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ในขณะที่กำลังพัฒนาได้หรือไม่

เราสามารถปกป้องสิทธิ์ในการประดิษฐ์ได้โดยการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร แต่ต้องสามารถอธิบายรายละเอียดการประดิษฐ์ให้สามารถเข้าใจได้ว่า มีการทำงานอย่างไรถึงสามารถที่จะประสบความสำเร็จเช่นนั้นได้

การปกป้องสิทธิในการประดิษฐ์ ปกติแล้วจะมีอยู่ 2 สถานะ

ก.สถานะในขณะที่กำลังพัฒนา
ข.สถานะที่ประดิษฐ์สำเร็จแล้ว

กรณีที่สถานะสิ่งประดิษฐ์ในขณะที่กำลังพัฒนา

สถานะในขณะที่กำลังพัฒนาสามารถยื่นจดสิทธิบัตรได้ หากแต่ต้องอธิบายรายละเอียดการประดิษฐ์ให้เข้าใจได้ว่า จะประสบความสำเร็จเช่นนั้นได้อย่างไร

กรณีที่ประดิษฐ์สำเร็จแล้ว

สามารถยื่นจดสิทธิบัตรได้ และอธิบายรายละเอียดการประดิษฐ์ให้เข้าใจได้ว่า จะประสบความสำเร็จเช่นนั้นได้อย่างไร ตามกลไก โครงสร้าง และ ขั้นตอนที่สำเร็จแล้ว

ประเทศไทยการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรจะแตกต่างกับบางประเทศ เช่น อเมริกา หากสถานะในขณะที่กำลังพัฒนาสิ่งประดิษฐ์จะต้องยื่นจดสิทธิบัตรแบบชั่วคราว คำขอรับสิทธิบัตรชั่วคราวไม่ได้ให้การคุ้มครองสิทธิบัตร แต่จะเป็นการสร้างการตำแหน่งเพื่อไม่ให้ผู้ยื่นคำขอสูญเสียสิทธิที่กำลังพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หากต่อมาได้ดำเนินการตามสิทธิบัตรในที่สุด

สำหรับประเทศไทยเราจะยื่นได้เพียงครั้งเดียวและต้องต้องอธิบายรายละเอียดการประดิษฐ์ให้เข้าใจได้ว่า จะประสบความสำเร็จเช่นนั้นได้อย่างไร จะมาเพิ่มเติมสาระสำคัญไม่ได้ หากต้องการเพิ่มเติมสาระสำคัญจะต้องยื่นจดทะเบียนเป็นคำขอจดทะเบียนใหม่เท่านั้น

คำถามจะทำอย่างไรหากสิทธิบัตรถูกปฏิเสธการรับจดสิทธิบัตร

หากสิทธิบัตรถูกปฏิเสธ เราสามารถยื่นคำร้องแก้ไข และ ทำเอกสารชี้แจงว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นมี ความใหม่ มีขั้นประดิษฐ์อย่างไร โดยสามารถยื่นเรื่องสั้น ๆ เพื่อสนับสนุนคำร้องแก้ไข และ เอกสารชี้แจงนั้น โดยอธิบายว่าเหตุใดคุณไม่เห็นด้วยกับคำตัดสิน

บางกรณีเราสามารถร้องขอการพิจารณาด้วยปากเปล่าต่อหน้านายทะเบียนได้ บางประเทศ เช่น อเมริกา เราต้องเข้าไปชี้แจงต่อนายทะเบียนและคณะกรรมการพิจารณาคดีสิทธิบัตร ประเทศไทยจะเน้นเรื่องของการส่งเอกสารมากกว่าการชี้แจงต่อนายทะเบียนและคณะกรรมการพิจารณาคดีสิทธิบัตร

เราสามารถเร่งรัดการดำเนินการคำขอรับจดสิทธิบัตรได้หรือไม่

เป็นไปได้ ผู้ยื่นขอสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับยา การรักษาโรค หรือ อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 สามารถยื่นคำขอเพื่อดำเนินการตามลำดับความสำคัญก่อนได้ เป้าหมายที่จะออกเอกสารรับจดสิทธิบัตร โดยเฉลี่ยภายใน 12 เดือน และ ต้องยื่นคำร้องเพื่อเร่งรัดการจดสิทธิบัตร คำขอนี้จะต้องส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ทางจดหมาย หรือ ไปยื่นเองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ อาจได้รับการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอดไลน์