02
Jul2023

ธุรกิจที่พี่น้องขัดแย้งกัน ทำไมใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกันได้ ?

สงสัยหรือไม่ว่า มีธุรกิจมากมายที่ใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกันได้ แต่ในที่นี่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของความขัดแย้ง แต่อาจจะเน้นในเรื่องของข้อกฎหมายว่า เหตุใดทำไมใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกันได้ ?

มีบางกรณีที่มีทั้งความขัดแย้งและไม่ขัดแย้งกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารทั้งสิ้น

ยกตัวอย่างเช่น ที่เราพบเห็นว่าทำไมถึงมี 2 ร้านค้าเหมือนกัน แต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไร ทางผู้เขียนจะไม่กล่าวถึงเหตุของที่มาแต่และไม่ยืนยันสาเหตุนั้น เพียงแต่ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกันได้ ?

1.ไผ่ทองไอสครีม
2.ก่วงเฮงข้าวมันไก่ประตูน้ำ
3.สมศักดิ์ปูอบ
4.ปฐมโภชนา นครปฐม
5.ขาหมูบางหว้า
6.กล้วยทอด นางเลิ้ง

 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา ๑๓ หรือในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันตามมาตรา ๒๐ทั้งนี้ สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเป็นเครื่องหมายการค้าชื่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันดังกล่าวให้แก่เจ้าของหลายคนก็ได้ โดยจะมีเงื่อนไขและข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้านั้น หรือเงื่อนไขและข้อจำกัดอื่นตามที่นายทะเบียนเห็นสมควรกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนและเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วทราบโดยไม่ชักช้าผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสองให้เป็นที่สุด

กล่าวโดยสรุป
1.เครื่องหมายการค้าชื่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษ
2.จะมีเงื่อนไขและข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้านั้นก็ได้
3.นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันดังกล่าวให้แก่เจ้าของหลายคนก็ได้

โดยสุจริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษ เช่น
1.มีสำเนาเอกสารภาพแสดงการมอบประกาศณียบัตรจากเทศบาลในการใช้ชื่อร้าน
2.สำเนาเอกสารแสดงภาพหน้าข่าวหนังสือพิมพ์
3.สำเนาหนังสือแสดงแสดงการขึ้นทะเบียนพาณิชย์
4.สำเนาภาพถ่ายกิจการที่ปรากฎภาพชื่อร้าน
5.หลักฐานการเสียภาษีสำหรับชื่อร้าน
6.หลักฐานการที่บิดาได้มอบกิจการให้กับพี่น้องช่วยกันทำ

โดยเงื่อนไขและข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้านั้นก็ได้ เช่น
1.กำหนดภาพและสีของเครื่องหมายการค้าให้เกิดความแตกต่างและให้แยกแยะได้
2.กำหนดอนาเขตการในการขายสินค้า เป็นต้น
3.เงื่อนไขและข้อจำกัดอื่นเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้านั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

 

ทั้งนี้หากใครมีความสงสัยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ ทั้งทางช่องทางไลน์และโทรศัพท์กับเรา TGC Thailand ได้ ซึ่งเป็นช่องทางที่ทั้งง่ายและสะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอดไลน์