หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรสูญหายต้องดำเนินการอย่างไร

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรสูญหายต้องดำเนินการอย่างไร

กรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรสูญหายต้องดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนและเอกสาร
เจ้าของสิทธิบัตรสามารถไปขอคัดใบแทนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรที่สูญหายได้ที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1.เอกสารการแจ้งความที่สถานีตำรวจในท้องที่ที่สูญหายฉบับจริง และ หนังสือมอบอำนาจกรณีมีการมอบอำนาจแจ้งความ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา)
3.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล) และ หนังสือมอบอำนาจกรณีมีการมอบอำนาจ
4.แบบฟอร์มการขอคัดใบแทนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรที่สูญหาย

ค่าธรรมเนียม
100 บาท

ระยะเวลา
หลังจากยื่นเอกสารแล้วรอใบแทนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรฉบับใหม่ประมาณ 2 เดือน โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะส่งเอกสารไปตามที่อยู่ หรือ มารับด้วยตนเองก็ได้

แอดไลน์