กฎหมายลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

1พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ บททั่วไป มาตรา ๑-๕
2หมวดที่ 1 ลิขสิทธิ์ – ส่วนที่ 1 งานอันมีลิขสิทธิ์ มาตรา ๖-๗
3หมวดที่ 1 ลิขสิทธิ์ – ส่วนที่ 2 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ มาตรา ๘-๑๔
4หมวดที่ 1 ลิขสิทธิ์ – ส่วนที่ 3 การคุ้มครองลิขสิทธิ์ มาตรา ๑๕-๑๘
5หมวดที่ 1 ลิขสิทธิ์ – ส่วนที่ 4 อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มาตรา ๑๙-๒๖
6หมวดที่ 1 ลิขสิทธิ์ – ส่วนที่ 5 การละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา ๒๗-๓๑
7หมวดที่ 1 ลิขสิทธิ์ – ส่วนที่ 6 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา ๓๒-๔๓
8หมวดที่ 2 สิทธิ์ของนักแสดง มาตรา ๔๔-๕๓
9หมวดที่ 3 การใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษ มาตรา ๕๔-๕๕
10หมวดที่ 4 คณะกรรมการลิขสิทธิ์ มาตรา ๕๖-๖๐
11หมวดที่ 5 ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงระหว่างประเทศ มาตรา ๖๑
12หมวดที่ 6 คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง มาตรา ๖๒-๖๖
13หมวดที่ 7 พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา ๖๗-๖๘
14หมวดที่ 8 บทกำหนดโทษ มาตรา ๖๙-๗๗
15บทเฉพาะกาล มาตรา ๗๘
แอดไลน์ กฎหมายลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537