จริงหรือไม่ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หากยังไม่ได้รับอนุมัติฟ้องไม่ได้ โดยให้ยื่นฟ้องต่อศาลหลังจากที่ได้มีการออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรแล้ว

จริงหรือไม่ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หากยังไม่ได้รับอนุมัติฟ้องไม่ได้ โดยให้ยื่นฟ้องต่อศาลหลังจากที่ได้มีการออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรแล้ว

ตอบ จริง

1.ยื่นจดทะเบียน สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แล้ว ยังไมได้รับการจดทะเบียนฟ้องไม่ได้ ต้องฟ้องหลังจากที่ได้รับอนุมัติแล้ว

2.ต้องทำหนังสือเตือนแจ้งว่าได้ยื่นจดทะเบียน สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แล้ว และ อยู่ระหว่างพิจารณา หลังจากได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนแล้ว สามารถฟ้องย้อนหลังไปถึงวันที่ได้ทำหนังสือเตือนได้

ตามมาตรา ๓๕ ทวิ การกระทำที่ขัดต่อมาตรา ๓๖ ก่อนวันออกสิทธิบัตร มิให้ ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร เว้นแต่จะเป็นการกระทำต่อการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรและได้มีการประกาศโฆษณาคำขอดังกล่าวตามมาตรา ๒๘ แล้ว โดยบุคคลผู้กระทำ รู้ว่าการประดิษฐ์นั้นได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว หรือได้รับคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรว่าการประดิษฐ์นั้นได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากบุคคลผู้ฝ่าฝืนสิทธินั้น การเรียกค่าเสียหายดังกล่าว ให้ยื่นฟ้องต่อศาลหลังจากที่ได้มีการออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรแล้ว

แอดไลน์