ขอถือสิทธิย้อนหลัง (Priority claim) ภายใต้ Paris Convention คืออะไร

เครื่องหมายการค้า

เมื่อมีการยื่นเครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรกในประเทศสมาชิก Paris Convention และ ผู้สมัครขอความคุ้มครองในประเทศสมาชิกอื่น ๆ ภายในหก (6) เดือนของการยื่นครั้งแรก

คำขอที่ตามมาจะถือว่าถูกยื่นใน ในวันเดียวกับที่สมัครครั้งแรก เรียกว่า  ขอถือสิทธิย้อนหลัง (Priority claim)

นอกจากนี้ การคุ้มครองที่ได้รับจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเรียกร้องลำดับความสำคัญภายใต้อนุสัญญาปารีสจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ยื่นครั้งแรก แทนที่จะเป็นวันที่ยื่นต่างประเทศในภายหลัง

 

สิทธิบัตร

เมื่อมีการยื่นสิทธิบัตรเป็นครั้งแรกในประเทศสมาชิก Paris Convention และ ผู้สมัครขอความคุ้มครองในประเทศสมาชิกอื่น ๆ ภายในสิบสอง (12) เดือนของการยื่นครั้งแรก

คำขอที่ตามมาจะถือว่าถูกยื่นใน ในวันเดียวกับที่สมัครครั้งแรก เรียกว่า  ขอถือสิทธิย้อนหลัง (Priority claim)

นอกจากนี้ การคุ้มครองที่ได้รับจากการจดทะเบียนสิทธิบัตรซึ่งเรียกร้องลำดับความสำคัญภายใต้อนุสัญญาปารีสจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ยื่นครั้งแรก แทนที่จะเป็นวันที่ยื่นต่างประเทศในภายหลัง

 

แอดไลน์ ขอถือสิทธิย้อนหลัง (Priority claim) ภายใต้ Paris Convention คืออะไร