การคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ผ่านการพิจารณาและประกาศโฆษณาแล้ว ช่วงเวลา 60 วันของประกาศโฆษณา
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียสามารถขอยื่นคัดค้านได้ ดังนี้

1.บุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น เช่น เครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนเองที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้

2.หลังจากยื่นคัดค้านแล้วนายทะเบียนจะพิจารณาและออกคำสั่งภายใน 15-20 เดือน

3.หากคำสั่งตามข้อ 2 ออกแล้วไม่เห็นด้วยสามารถอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการได้ภายใน 60 วัน

4.หากคำสั่งตามข้อ 3 ออกแล้วไม่เห็นด้วยสามารถอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลได้

แอดไลน์ การคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า