วาดภาพศิลปินขึ้นมาด้วยตนเอง (Fan Art) และนำไปใช้ผิดหรือไม่ และ ลิขสิทธิ์เป็นของใคร

วาดภาพศิลปินขึ้นมาด้วยตนเอง (Fan Art) และนำไปใช้ผิดหรือไม่ และ ลิขสิทธิ์เป็นของใคร

อธิบายดังนี้

ก.ภาพที่เป็นสาธารณะ เช่น ภาพสถานที่ ภาพทิวทัศน์ ภาพสิ่งของ หากถ่ายภาพด้วยตนเอง หรือ วาดขึ้นด้วยตนเอง ถือว่าเป็นตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ และ นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

ข.ภาพที่ไม่เป็นสาธารณะ เช่น ภาพบุคคลโดยเฉพาะศิลปิน หากถ่ายภาพด้วยตนเอง หรือ วาดขึ้นด้วยตนเอง ถือว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ในภาพนั้น แต่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่ได้ เพราะเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิ์ของบุคคลที่เป็นศิลปินนั้น

เช่น หากเราวาดภาพศิลปินที่ชื่นชอบขึ้นมา ต่อมามีบุคคลทำซ้ำดัดแปลงเพื่อนำไปจำหน่าย ถือว่าบุคคลนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ภาพที่เป็นของเรา และ ละเมิดลิขสิทธิ์ศิลปินท่านนั้นด้วย

ประเด็นต่อมาคือ หากเราวาดภาพศิลปินที่ชื่นชอบขึ้นมาแม้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ไม่สามารถนำไปจดแจ้งลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ เนื่องจากการจดแจ้งลิขสิทธิ์จะต้องขอความยินยอมจากศิลปินท่านนั้นด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญาพยายามป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากศิลปินท่านนั้นและการอ้างสิทธิโดยไม่ชอบ

ลักษณะเดียวกันนี้ยังใช้บังคับกับงานดัดแปลงมาจากงานลิขสิทธิ์ เช่น การ์ตูน คาแรกเตอร์ ที่วาดจากศิลปินท่านนั้นด้วย

ภาพจาก https://segev.ca/fan-art-appropriation-or-appreciation/

แอดไลน์