การแต่งเพลงสร้างรายได้อย่างไรใน Youtube กับ Tiktok

การแต่งเพลงสร้างรายได้อย่างไรใน Youtube กับ Tiktok

งานอันมีลิขสิทธิ์ คือ
มาตรา ๖ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรือ งานอื่นใดใน
แผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธี
หรือรูปแบบอย่างใดการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธี หรือระบบ หรือวิธีใช้หรือ
ทำงาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

เพลงมีลิขสิทธิ์ ที่ประกอบด้วย
1. เนื้อร้อง
2. ทำนองเพลง โน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลง

ดังนั้น การนำ 1. เนื้อร้อง 2. ทำนองเพลง โน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงมาให้ปรากฏแก่สาธารณชนและต้องใช้ในเชิงพาณิชย์ คือใช้เพื่อหารายได้ หรือ เป็นส่วนเสริมในการหารายได้ เช่น ใช้เป็นการประกอบโฆษณา เผยแพร่ใน Youtube กับ Tiktok ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย มิฉะนั้นถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์

โดยเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถเรียกเก็บค่าตอบแทนจากบุคคลอื่นได้

แอดไลน์ การแต่งเพลงสร้างรายได้อย่างไรใน Youtube กับ Tiktok