การนำเนื้อร้อง ทำนองเพลง โน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลง มาใช้ในการโฆษณาใน Youtube กับ Tiktok ผิดกฎหมายหรือไม่

การนำเนื้อร้อง ทำนองเพลง โน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลง มาใช้ในการโฆษณาใน Youtube กับ Tiktok ผิดกฎหมายหรือไม่

งานอันมีลิขสิทธิ์ คือ
มาตรา ๖ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรือ งานอื่นใดใน
แผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธี
หรือรูปแบบอย่างใดการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธี หรือระบบ หรือวิธีใช้หรือ
ทำงาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

เพลงมีลิขสิทธิ์ ที่ประกอบด้วย
1. เนื้อร้อง
2. ทำนองเพลง โน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลง

ดังนั้น การนำ 1. เนื้อร้อง 2. ทำนองเพลง โน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงมาให้ปรากฏแก่สาธารณชนและใช้ในเชิงพาณิชย์ คือใช้เพื่อหารายได้ หรือ เป็นส่วนเสริมในการหารายได้ เช่น ใช้เป็นการประกอบโฆษณา เผยแพร่ใน Youtube กับ Tiktok ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย มิฉะนั้นถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์

รวมถึงการ การคัฟเวอร์เพลง (Cover) ก็ละเมิดลิขสิทธิ์เช่นกัน ถือว่าเป็นการทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏแก่สาธารณชน หากเป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงาน อันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์

ซึ่งปัจจุบันการนำเนื้อร้อง ทำนองเพลง โน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลง มาใช้ในการโฆษณาใน Youtube กับ Tiktok
การคัฟเวอร์เพลง (Cover) ถือว่าเป็นการใช้เพลงเป็นเครื่องมือในการทำโฆษณาอย่างหนึ่งไม่ใช่การใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท ที่ไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นการใช้เพื่อความบันเทิง

 

แอดไลน์ การนำเนื้อร้อง ทำนองเพลง โน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลง มาใช้ในการโฆษณาใน Youtube กับ Tiktok ผิดกฎหมายหรือไม่