ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในนามบุคคลไปแล้วต้องการเปลี่ยนมาเป็นบริษัทได้หรือไม่

การเปลี่ยนมาเป็นบริษัทถือว่าเป็นการแก้ไขอะไรที่เป็นสาระสำคัญ–แก้ไขไม่ได้ต้องห้ามเด็ดขาด

ต้องทำการจดทะเบียนโอนเท่านั้น โดยทำคำขอ ก 07 และใช้เวลาเปลี่ยนแปลงประมาณ 4-6 เดือน

แอดไลน์