ข้อมูลสำหรับการจดสิทธิบัตร

ขอข้อมูลดังนี้

1. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ อีเมล ผู้ขอจดทะเบียน และ ชื่อ นามสกุลผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีบริษัท)

2. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ อีเมล ผู้ประดิษฐ์

3.ข้อมูลคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์
3.1 ประกอบด้วยอะไรบ้าง
3.2 ส่วนประกอบแต่ละส่วน ทำหน้าที่อย่างไร
3.3 ขั้นตอนการทำงาน
3.4 งานประดิษฐ์แบบเดิมก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร
3.5 รูปเขียนประกอบ

 

แอดไลน์ ข้อมูลสำหรับการจดสิทธิบัตร