การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตามพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol)

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตามพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol)

ปัจจุบันผู้ประกอบการค้า  ได้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือนำทางการค้า  ทั้งภายในประเทศและการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ  เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงมีความจำเป็นต้องจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองสิทธิในประเทศต่าง ๆ ก่อนส่งสินค้าไปจำหน่าย   เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้า  และมิให้ผู้ใดนำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนในต่างประเทศโดยมิได้เป็นเจ้าของ  กรมทรัพย์สินทางปัญญา  ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการให้บริการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  และประหยัดค่าใช้จ่าย  ด้วยการศึกษาแนวทางการเข้าเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol)

หากประเทศไทย เข้าเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริด ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกของไทยก็จะได้รับประโยชน์ที่จะสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศต่าง ๆ ได้ หลายประเทศในคราวเดียวกัน  โดยยื่นคำขอจดทะเบียนเพียงคำขอเดียว ใช้เพียงภาษาเดียว(อังกฤษ  ฝรั่งเศส หรือสเปน)  และเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว  ซึ่งก็จะทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการยื่นคำขอจดทะเบียน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย

ขั้นตอนการจดทะเบียน

การยื่นคำขอ
ให้ยื่นต่อสำนักงานระหว่างประเทศ (International Bureau)  ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO)  โดยยื่นผ่านสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิดของประเทศผู้ขอ  ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบและรับรองว่าเครื่องหมายที่ยื่น  สินค้าและ/หรือบริการที่ระบุ  เหมือนกับคำขอรากฐาน (Basic Application)  หรือทะเบียนรากฐาน (Basic Registration)
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะนำไปยื่นขอจดทะเบียนระหว่างประเทศตามพิธีสารกรุงมาดริดได้นั้น  ต้องเป็นคำขอที่มีการยื่นขอจดทะเบียน หรือได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วในประเทศต้นกำเนิด

การจดทะเบียน  การจดทะเบียนแบ่งออกเป็น  2 ขั้นตอน คือ
1.  ขั้นตอนระหว่างประเทศ
เมื่อสำนักงานระหว่างประเทศได้รับคำขอจดทะเบียน จะดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น (Formal Examination)  ในเรื่องความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของพิธีสารกรุงมาดริดและกฎข้อบังคับพิธีสารกรุงมาดริด (Common Regulations)  การระบุจำพวกและรายการสินค้าและ/หรือบริการ ว่าเป็นไปตาม Nice Classification  หรือไม่  รวมทั้งการชำระค่าธรรมเนียม หากมีข้อบกพร่อง  สำนักงานระหว่างประเทศจะแจ้งไปยังประเทศที่มีการยื่นคำขอและผู้ยื่นคำขอ  ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจะต้องแก้ไขภายใน 3 เดือน มิฉะนั้นจะถือว่าละทิ้งคำขอ
2.  ขั้นตอนในประเทศ
เมื่อประเทศภาคีที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะได้รับความคุ้มครองได้รับคำขอแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบคำขอดังกล่าวตามขั้นตอนปกติที่ใช้สำหรับการตรวจสอบคำขอที่ยื่นในประเทศ  โดยจะตรวจสอบเนื้อหาสาระ (Substantive Examination)  โดยตรวจสอบตามกฎหมายภายในของตน เช่น ตรวจสอบความเหมือนคล้าย ลักษณะบ่งเฉพาะหรือลักษณะต้องห้าม เป็นต้น หากมีข้อบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขตามกฎหมายภายในของประเทศนั้น ๆ
หากมีเหตุที่ต้องปฏิเสธการรับจดทะเบียน  จะต้องแจ้งให้สำนักงานระหว่างประเทศทราบภายในกำหนด 12 เดือน หรือ 18 เดือน หรือหลังจากนั้น (กรณีมีคำร้องคัดค้าน)มิฉะนั้นจะถือว่าเครื่องหมายดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนในประเทศที่ขอจดทะเบียนนั้นแล้ว

วันจดทะเบียน มี 2 กรณี ดังนี้
1)  คือวันยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด หากคำขอดังกล่าวถึงสำนักงานระหว่างประเทศภายใน 2 เดือน
2)  หากเกิน 2 เดือน ให้ถือวันที่สำนักงานระหว่างประเทศได้รับคำขอเป็นวันจดทะเบียน

อายุความคุ้มครอง
10 ปี นับตั้งแต่วันรับจดทะเบียน และต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี การต่ออายุสามารถต่ออายุได้ก่อนวันสิ้นอายุ 6 เดือน หรือหลังสิ้นอายุแล้วภายใน 6 เดือนก็ได้  แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมเบื้องต้น (Basic fee)  ทั้งนี้ สามารถต่ออายุเฉพาะบางประเทศ หรือทุกประเทศที่ได้รับความคุ้มครองก็ได้

ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศมี 4 ประเภท คือ (*อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
1)  Basic fee  เป็นค่าธรรมเนียมเบื้องต้นสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศหนึ่งคำขอ
–  เครื่องหมายขาว-ดำ 653  สวิสฟรังค์
–  เครื่องหมายที่เป็นสี 903  สวิสฟรังค์
2)  Supplementary fee  เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับจำพวกสินค้าและ/หรือบริการ  ที่ยื่นขอจดทะเบียนเกิน 3 จำพวก โดยเสียค่าธรรมเนียมตั้งแต่จำพวกที่ 4 ขึ้นไป  จำพวกละ 73 สวิสฟรังค์
3)  Complementary fee  เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน ประเทศละ  73  สวิสฟรังค์
4)  Individual fee  เป็นค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ

Madrid Member

1 AE – United Arab Emirates
2 AF – Afghanistan
3 AG – Antigua and Barbuda
4 AL – Albania
5 AM – Armenia
6 AT – Austria
7 AU – Australia
8 AZ – Azerbaijan
9 BA – Bosnia and Herzegovina
10 BG – Bulgaria
11 BH – Bahrain
12 BN – Brunei Darussalam
13 BQ – Bonaire, Sint Eustatius and Saba
14 BR – Brazil
15 BT – Bhutan
16 BW – Botswana
17 BX – Benelux
18 BY – Belarus
19 BZ – Belize
20 CA – Canada
21 CH – Switzerland
22 CL – Chile
23 CN – China
24 CO – Colombia
25 CU – Cuba
26 CV – Cabo Verde
27 CW – Curaçao
28 CY – Cyprus
29 CZ – Czech Republic
30 DE – Germany
31 DK – Denmark
32 DZ – Algeria
33 EE – Estonia
34 EG – Egypt
35 EM – European Union
36 ES – Spain
37 FI – Finland
38 FR – France
39 GB – United Kingdom
40 GE – Georgia
41 GG – Guernsey
42 GH – Ghana
43 GM – Gambia
44 GR – Greece
45 HR – Croatia
46 HU – Hungary
47 ID – Indonesia
48 IE – Ireland
49 IL – Israel
50 IN – India
51 IR – Islamic Republic of Iran
52 IS – Iceland
53 IT – Italy
54 JM – Jamaica
55 JP – Japan
56 KE – Kenya
57 KG – Kyrgyzstan
58 KH – Cambodia
59 KP – Democratic People’s Republic of Korea
60 KR – Republic of Korea
61 KZ – Kazakhstan
62 LA – Lao People’s Democratic Republic
63 LI – Liechtenstein
64 LR – Liberia
65 LS – Lesotho
66 LT – Lithuania
67 LV – Latvia
68 MA – Morocco
69 MC – Monaco
70 MD – Republic of Moldova
71 ME – Montenegro
72 MG – Madagascar
73 MK – The Republic of North Macedonia
74 MN – Mongolia
75 MU – Mauritius
76 MW – Malawi
77 MX – Mexico
78 MY – Malaysia
79 MZ – Mozambique
80 NA – Namibia
81 NO – Norway
82 NZ – New Zealand
83 OA – African Intellectual Property Organization (OAPI)
84 OM – Oman
85 PH – Philippines
86 PK – Pakistan
87 PL – Poland
88 PT – Portugal
89 RO – Romania
90 RS – Serbia
91 RU – Russian Federation
92 RW – Rwanda
93 SD – Sudan
94 SE – Sweden
95 SG – Singapore
96 SI – Slovenia
97 SK – Slovakia
98 SL – Sierra Leone
99 SM – San Marino
100 ST – Sao Tome and Principe
101 SX – Sint Maarten (Dutch part)
102 SY – Syrian Arab Republic
103 SZ – Eswatini
104 TJ – Tajikistan
105 TM – Turkmenistan
106 TN – Tunisia
107 TR – Türkiye
108 TT – Trinidad and Tobago
109 UA – Ukraine
110 US – United States of America
111 UZ – Uzbekistan
112 VN – Viet Nam
113 WS – Samoa
114 ZM – Zambia
115 ZW – Zimbabwe

แอดไลน์ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตามพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol)