ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ ค่าธรรมเนียมรายปี

ข้อความนี้มีลิขสิทธิ์ถูกเขียนขึ้นโดย TGC เท่านั้น

A1.ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

1 ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 500 บาท
2 ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 250 บาท
3 ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 250 บาท
4 คำขอแก้ไขเพิ่มเติม 50 บาท
5 การประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร 250 บาท
6 รับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร 500 บาท
7 คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์(กรณีการประดิษฐ์) 250 บาท
8 รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร 500 บาท
9 คำคัดค้าน 250 บาท
10 คำอุทธรณ์ 500 บาท
11 คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ 100 บาท

A2.ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

12 ยื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ คำขอละ 250 บาท
13 คำขอรับสิทธิบัตรสำหรับแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน ยื้นขอในคราวเดียวกันตั้งแต่ 10 คำขอขึ้นไป 2,250 บาท
14 ขอแก้ไขเพิ่มเติมครั้งละ 50 บาท
15 ขอให้ประกาศโฆษณา 250 บาท
16 ขอให้ออกสิทธิบัตร 500 บาท

B.ค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตรการประดิษฐ์

ปีที่1-5 ไม่เสีย
1 ปีที่5 1,000 บาท
2 ปีที่6 1,200 บาท
3 ปีที่7 1,600  บาท
4 ปีที่8 2,200 บาท
5 ปีที่9 3,000 บาท
6 ปีที่10 4,000 บาท
7 ปีที่11 5,200 บาท
8 ปีที่12 6,600 บาท
9 ปีที่13 8,200 บาท
10 ปีที่14 10,000 บาท
11 ปีที่15 12,000 บาท
12 ปีที่16 14,200 บาท
13 ปีที่17 16,600 บาท
14 ปีที่18 19,200 บาท
15 ปีที่19 22,000 บาท
16 ปีที่20 25,000 บาท
หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก 140 ,000 บาท

C1.ค่าธรรมเนียมรายปี อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์

ปีที่1-5 ไม่เสีย
ปีที่5 750 บาท
ปีที่6 1,500 บาท
หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก 2,000 บาท

C2.ค่าธรรมเนียมการต่ออายุอนุสิทธิบัตร

ครั้งที่1 6,000 บาท (ปีที่ 7-8)
ครั้งที่2 9,000 บาท (ปีที่ 9-10)

รวมอนุสิทธิบัตรคุ้มครอง 10 ปี

D.ค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ปีที่1-5 ไม่เสีย
ปีที่5 500 บาท
ปีที่6 650 บาท
ปีที่7 950 บาท
ปีที่8 1,400 บาท
ปีที่9 2,000 บาท
ปีที่10 2,750 บาท
หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก 7,500 บาท

แอดไลน์