อายุการคุ้มครองสิทธิบัตรกี่ปี

A.อายุการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 20 ปี นับจากวันยื่นจดทะเบียน

B.อายุการอนุสิทธิบัตร 10 ปี นับจากวันยื่นจดทะเบียน

C.สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 10 ปี นับจากวันยื่นจดทะเบียน

รายปีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 20 ปี
1 ปีที่5 1,000 บาท
2 ปีที่6 1,200 บาท
3 ปีที่7 1,600 บาท
4 ปีที่8 2,200 บาท
5 ปีที่9 3,000 บาท
6 ปีที่10 4,000 บาท
7 ปีที่11 5,200 บาท
8 ปีที่12 6,600 บาท
9 ปีที่13 8,200 บาท
10 ปีที่14 10,000 บาท
11 ปีที่15 12,000 บาท
12 ปีที่16 14,200 บาท
13 ปีที่17 16,600 บาท
14 ปีที่18 19,200 บาท
15 ปีที่19 22,000 บาท
16 ปีที่20 25,000 บาท
17 หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก 140 ,000 บาท

รายปีอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ปีที่5 750 บาท
ปีที่6 1,500 บาท
ชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก 2,000 บาท
ต่ออายุอนุสิทธิบัตร
ครั้งที่1 6,000 บาท (ปีที่ 7-8)
ครั้งที่2 9,000 บาท (ปีที่ 9-10)

รายปีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ปีที่5 500 บาท
ปีที่6 650 บาท
ปีที่7 950 บาท
ปีที่8 1,400 บาท
ปีที่9 2,000 บาท
ปีที่10 2,750 บาท
หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก 7,500 บาท

แอดไลน์ อายุการคุ้มครองสิทธิบัตรกี่ปี