การจดทะเบียนสิทธิบัตรในไทยจะคุ้มครองไปยังประเทศอื่น ๆ ด้วยหรือไม่

1.การยื่นจดสิทธิบัตรในประเทศไทยจะให้ความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น (หลักการยื่นประเทศไหนคุ้มครองประเทศนั้น)

2.หากต้องการจะได้รับความคุ้มครองในประเทศอื่นๆด้วย ก็จะต้องไปยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในแต่ละประเทศนั้นๆ ด้วยเช่นกัน (หลักการยื่นประเทศไหนคุ้มครองประเทศนั้น)

การยื่นขอจดทะเบียนในต่างประเทศจะต้องยื่นขอภายในเวลาที่กฎหมายของแต่ละประเทศกำหนด

ก.ยื่นแบบ paris convention  แบบตรงทีละประเทศ หากยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศไทยแล้วจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนในต่างประเทศภายใน 12 เดือนให้ครบทุกประเทศที่ต้องการยื่นจดทะเบียน หากเกินกำหนดจะไม่สามารถยื่นจดทะเบียนได้ ผลคือประเทศที่ไม่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้ จะสามารถใช้สิทธิบัตรได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

ข.ยื่นแบบ PCT ( Patent Cooperation Treaty )  หากยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศไทยแล้วจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนในต่างประเทศภายใน 30-31 เดือนให้ครบทุกประเทศที่ต้องการยื่นจดทะเบียน หากเกินกำหนดจะไม่สามารถยื่นจดทะเบียนได้ ผลคือประเทศที่ไม่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้ จะสามารถใช้สิทธิบัตรได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

 

แอดไลน์