ออกแบบโลโก้ ตราหรือแบรนด์อย่างไร ให้ได้รับความคุ้มครอง

1.ชื่อ ต้องไม่ซ้ำกับชื่อที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว

2.ภาพ ต้องไม่ซ้ำกับชื่อที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว

3.ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดย ลักษณะพิเศษและไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

3.1 ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกัน โดยธรรมดา

3.2 ชื่อเต็มของนิติบุคคลที่จดทะเบียนได้ ต้องเป็นชื่อเต็มของนิติบุคคล และ ต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษ

3.3 ชื่อในทางการค้าที่จดทะเบียนได้ต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษ ทั้งนี้ ชื่อดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

4.คําหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และ ไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

4.1 คําหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง กล่าวคือ การใช้คำหรือข้อความ ที่คิดประดิษฐ์จะต้องไม่บ่งบอกหรืออธิบายคุณสมบัติพิเศษของสินค้านั้น ๆ ซึ่งคำหรือข้อข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงมีลักษณะดังต่อไปนี้

เป็นคำหรือข้อความที่มีความหมายหรือคำแปล รวมทั้งคำที่เขียนขึ้นตามสำเนียงเรียก ขานของคำในภาษาอื่น (คำทับศัพท์) ที่มีความหมายหรือคำแปล เช่น เป็นคำหรือข้อความที่เขียนขึ้น โดยเจตนาใช้ตัวอักษรสะกดคำที่ผิดหลักไวยากรณ์ หากพิจารณาสำเนียงเรียกขานแล้ว ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นคำหรือข้อความที่มีความหมายและความหมายนั้นบรรยายถึงลักษณะหรือสินค้านั้นโดยตรง เป็นคำหรือข้อความที่เขียนขึ้น โดยการนำคำที่มีความหมายตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมา รวมกัน และความหมายของคำดังกล่าวบรรยายถึงลักษณะหรือสินค้านั้นโดยตรง

4.2 คำหรือข้อความดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่ใช่ชื่อภูมิศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นชื่อของสถานที่ภูมิศาสตร์ไทยหรือต่างประเทศ เช่นชื่อทวีป ชื่อประเทศ ชื่อเมืองหลวง เมืองท่า จังหวัดหรือหมู่เกาะ เป็นต้น

5. คำที่ประดิษฐ์ขึ้น คือคำที่สร้างใหม่ ไม่มีความหมายหรือคำแปล

6. ตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ประดิษฐ์ขึ้น

7. กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ

การรวมกันเป็นกลุ่มสีตั้งแต่ 2 สีขึ้นไป และโดยแสดงลักษณะพิเศษโดยไม่จำกัดว่าเป็นสีอ่อนและสีเข้ม ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเป็นสีธรรมชาติของสินค้าเอง เช่นสีของเนื้อไม้นำมาใช้กับเฟอร์นิเจอร์ จะต้องไม่เกิดจากหน้าที่การงานหรือการใช้งานของสินค้านั้น เช่นสีไฟจากหน้าร้านเสริมสวย และจะต้องไม่ใช่กลุ่มสีที่จัดเรียงกันตามธรรมดา

 

แอดไลน์ ออกแบบโลโก้ ตราหรือแบรนด์อย่างไร ให้ได้รับความคุ้มครอง