การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบด่วน (Fast Track) ระบบเร่งรัด ระเบียบใหม่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใน 6 เดือน

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบด่วน (Fast Track) ระเบียบใหม่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใน 6 เดือน

เดิม : ใช้เวลาพิจารณา 12 เดือนจะมีคำสั่งผลตรวจสอบมาให้ (สั่งประกาศโฆษณา 2 เดือน + ประกาศโฆษณา 2 เดือน + รอหนังสือสำคัญ 1 เดือน รวมทั้งหมด 17-20 เดือน)

ใหม่ : ใช้เวลาพิจารณา 6 เดือนจะมีคำสั่งผลตรวจสอบมาให้ (สั่งประกาศโฆษณา 2 เดือน + ประกาศโฆษณา 2 เดือน + รอหนังสือสำคัญ 1 เดือน รวมทั้งหมด 10-12 เดือน)

เงื่อนไขต้องเข้า 2 หลักเกณฑ์คือ
1.ระบุรายการสินค้าไม่เกิน 10 รายการ
2.คำขอต้องไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เช่น ในเรื่องเอกสารต้องครบถ้วนถูกต้อง รายละเอียดการทำเอกสารต้องถูกต้องครบถ้วน

ดังนั้นการจัดทำเอกสารต้องถูกต้องครบถ้วน หากเอกสารผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยจะเสียเวลาเพิ่มเติมไปอีก 4-6 เดือน

 

แอดไลน์ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบด่วน (Fast Track) ระบบเร่งรัด ระเบียบใหม่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใน 6 เดือน