เครื่องหมายการค้า คุ้มครองกี่ปี และ การต่ออายุเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า คุ้มครองกี่ปี และ การต่ออายุเครื่องหมายการค้า

1.เครื่องหมายการค้ามีอายุ 10 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนและต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี

2.การต่ออายุสามารถยื่นคำขอต่ออายุได้ภายใน 3 เดือนก่อนสิ้นอายุ

3.การต่ออายุสามารถยื่นคำขอต่ออายุได้ภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นอายุ (เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ 20)

4.หลังจากยื่นคำขอต่ออายุแล้วกรมฯ จะส่งหนังสือสำคัญฉบับใหม่ให้ภายใน 3-4 เดือน

 

แอดไลน์ เครื่องหมายการค้า คุ้มครองกี่ปี และ การต่ออายุเครื่องหมายการค้า