การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบในประเทศไทย

*** ข้อความนี้มีลิขสิทธิ์ที่ถูกเขียนขึ้นโดย TGC  เท่านั้น

การจดทะเบียน สิทธิบัตรการออกแบบ ในประเทศไทย

ขั้นตอน
1.สืบค้น สิทธิบัตรที่ได้เปิดเผยไว้แล้วระยะเวลาประมาณ 7 วัน
2.ร่างเนื้อหาและจัดทำเอกสารประมาณ 7 วัน
3.ยื่นจดทะเบียนและรอการพิจารณาอนุมัติ (รวมประมาณ 2-4 ปี) แบ่งดังนี้
– ตรวจสอบความใหม่ในประเทศและประกาศโฆษณา 1-2 ปี
– ตรวจสอบความใหม่ในต่างประเทศ 1-2 ปี

สิทธิบัตรการออกแบบ คุ้มครอง 10 ปี นับจากวันยื่นจดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมรายปีรวม 10 ปี รวมชำระประมาณ 8,000 บาท แบ่งชำระตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป (ปีไหนไม่ชำระก็สิ้นผล)

ขอข้อมูล
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ผู้ขอจดทะเบียน
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ผู้ประดิษฐ์
ภาพถ่าย หรือ ภาพเขียน 7 มุมมอง บน ล่าง ซ้าย ขวา หน้า หลัง perspective

เอกสาร
1.หนังสือมอบอำนาจ (ทางเราจัดทำให้)
2.กรณีบริษัท : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกไม่เกิน 6 เดือน / สำเนาบัตร กรรมการและผู้ประดิษฐ์
3.กรณีบุคคลธรรมดา : รับรองสำเนาบัตร ปชช

แอดไลน์ การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบในประเทศไทย