การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศไทย

*** ข้อความนี้มีลิขสิทธิ์ที่ถูกเขียนขึ้นโดย TGC  เท่านั้น

การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศไทย

ขั้นตอน
1.สืบค้น สิทธิบัตรที่ได้เปิดเผยไว้แล้วระยะเวลาประมาณ 5-10 วัน
2.ร่างเนื้อหาและจัดทำรูปเขียนประมาณ 5-10 วัน
3.ยื่นจดทะเบียนและรอการพิจารณาอนุมัติ
3.1 อนุสิทธิบัตรรวม 1-2 ปี
– ตรวจสอบความใหม่ในประเทศ และ ประกาศโฆษณาพร้อมรับจดทะเบียน 1-2 ปี
3.2 สิทธิบัตรรวม 2-4 ปี
– ตรวจสอบความใหม่ในประเทศและประกาศโฆษณา 2-3 ปี
– ตรวจสอบความใหม่ในต่างประเทศเพื่อรับจดทะเบียน 1-2 ปี

ขอข้อมูล
1. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ อีเมล ผู้ขอจดทะเบียน
2. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ผู้ประดิษฐ์
3. ข้อมูลคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์
3.1 ที่ประกอบด้วยอะไรบ้าง
3.2 แต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไร
3.3 ขั้นตอนการทำงาน
3.4 ส่วนประกอบ สัดส่วน พอสังเขป
4. รูปเขียนแสดงส่วนประกอบ (หากมี)

เอกสาร
1.หนังสือมอบอำนาจ (ทางเราจัดทำให้)
2.กรณีบริษัท : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกไม่เกิน 6 เดือน / สำเนาบัตร กรรมการและผู้ประดิษฐ์
3.กรณีบุคคลธรรมดา : รับรองสำเนาบัตร ปชช

ความแตกต่าง
อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์
-มีความซับซ้อนไม่มาก
-ตรวจสอบเฉพาะในเมืองไทย
-ระยะเวลาพิจารณา อนุสิทธิบัตร 1-2 ปี
-อนุสิทธิบัตร คุ้มครอง 10 ปี ค่าธรรมเนียมรายปีรวม 10 ปี รวมชำระประมาณ 17,000 บาท แบ่งชำระตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป (ปีไหนไม่ชำระก็สิ้นผล)

สิทธิบัตร การประดิษฐ์
-มีความซับซ้อนมากกว่า
-ตรวจสอบในเมืองไทยและในต่างประเทศ
-ระยะเวลาพิจารณา สิทธิบัตร 2-4 ปี
-สิทธิบัตร คุ้มครอง 20 ปี ค่าธรรมเนียมรายปีรวม 20 ปี รวมชำระประมาณ 140,000 บาท แบ่งชำระตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป (ปีไหนไม่ชำระก็สิ้นผล)

แอดไลน์ การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศไทย