การจดทะเบียนโอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และ ตัวอย่างหนังสือสัญญาโอนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

การจดทะเบียนโอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และ ตัวอย่างหนังสือสัญญาโอนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

สามารถจดทะเบียนโอนได้สำหรับสถานะ ดังนี้
1.โอนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ในระหว่างพิจารณาตรวจสอบ
2.โอนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร หลังจากอนุมัติแล้ว

การโอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร คือการโอนกรรมสิทธิในความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร

ก.สิทธิบัตรการประดิษฐ์อายุการคุ้มครอง 20 ปี

ข.อนุสิทธิบัตรอายุการคุ้มครอง 10 ปี

ค.สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อายุการคุ้มครอง 20 ปี

อายุการคุ้มครองเดิม โอนตามไปด้วย เช่น เหลืออายุการคุ้มครอง 4 ปี สิทธิคงเหลือจะโอนตามไปด้วย

https://tgcthailand.com/patent-protection-period/

ค่าธรรมเนียมรายปี (หากไม่ชำระสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรจะสิ้นผล)

https://tgcthailand.com/petty-patent-registration-fee-and-annual-fee/

เอกสารที่ใช้
1.เอกสารประจำตัวของผู้โอน เช่น หนังสือรับรองบริษัท บัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

2.เอกสารประจำตัวของผู้รับโอน เช่น หนังสือรับรองบริษัท บัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

3.หนังสือสำคัญฉบับจริง

4.สัญญาโอนที่ ต้องมีข้อความและตัวอย่างดังนี้

หนังสือสัญญาโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

เขียนที่ …
วันที่ …

สัญญาระหว่างผู้โอนคือ …ที่อยู่…

และ

ผู้รับโอนคือ … ที่อยู่เลขที่ …

โดยสัญญานี้
ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ชื่อผลงาน : …
เลขที่คำขอ : …
เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : …
วันที่ยื่นจดทะเบียน : …

ขอโอนสิทธิในสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ดังกล่าว และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้รับโอน โดยผู้รับโอนได้จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้โอน (อันนี้ตามตกลง ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่ขอหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน)

เพื่อเป็นพยานหลักฐานแห่งการนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนได้ลงลายมือชื่อไว้ข้างล่างนี้

ลายมือชื่อผู้โอน…
ลายมือชื่อผู้รับโอน…

ลายมือชื่อพยาน…
ลายมือชื่อพยาน…

จบ..

ระยะเวลาการเปลี่ยนชื่อ
หลังจากที่ยื่นเอกสารที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนในการเปลี่ยนชื่อผู้รับโอนในเอกสารหนังสือสำคัญ

หากเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะออกหนังสือแจ้งให้ผู้โอนทราบเพื่อดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม 250 บาท

 

แอดไลน์