การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

มาตรา ๙ การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิ
(๑) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตาม ธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช
(๒) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(๓) ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
(๔) วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์
(๕) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน

เหตุผล ตาม 1-4 คือ ไม่ใช่การประดิษฐ์แต่เป็นการค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้ว เว้นแต่ วิธีการค้นพบจุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตาม ธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช แบบนี้สามารถยื่นจดทะเบียนวิธีการค้นพบได้

5 การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน เช่น sex toy ยาเสพติด อุปกรณ์เสพยาเสพติด เป็นต้น

สำหรับ อาวุธปืน จดทะเบียนได้เพราะไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากขอใบอนุญาตถูกต้อง แต่ sex toy ยาเสพติด อุปกรณ์เสพยาเสพติด ขอใบอนุญาตไม่ได้

แอดไลน์