วัด วิสาหกิจชุมชน จังหวัด มูลนิธิ สมาคม โรงเรียน กลุ่มแม่บ้าน สามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

วัด วิสาหกิจชุมชน จังหวัด มูลนิธิ สมาคม โรงเรียน กลุ่มแม่บ้าน สามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ต้องมีสภาพเป็น บุคคลตามกฎหมาย หรือ นิติบุคคลตามกฎหมาย กล่าวคือ

บุคคลตามกฎหมายคือผู้ที่มีบัตรประชาชน  (ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้)

นิติบุคคลตามกฎหมาย คือมีการจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติ (ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้) มีดังนี้

1.วัด

2.วิสาหกิจชุมชน

3.จังหวัด

4.มูลนิธิ

5.สมาคม

6.โรงเรียน

7.มหาลัย

สำหรับกลุ่มแม่บ้านไม่สามารถ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เพราะไม่มีการจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติ  ปกติจะยื่นในนามบุคคล เช่น นาง/นาย/นางสาว….(ประธานกลุ่มแม่บ้าน…)

 

 

แอดไลน์