วัด วิสาหกิจชุมชน จังหวัด มูลนิธิ สมาคม โรงเรียน กลุ่มแม่บ้าน สามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ต้องมีสภาพเป็น บุคคลตามกฎหมาย หรือ นิติบุคคลตามกฎหมาย กล่าวคือ

บุคคลตามกฎหมายคือผู้ที่มีบัตรประชาชน  (ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้)

นิติบุคคลตามกฎหมาย คือมีการจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติ (ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้) มีดังนี้

1.วัด

2.วิสาหกิจชุมชน

3.จังหวัด

4.มูลนิธิ

5.สมาคม

6.โรงเรียน

7.มหาลัย

สำหรับกลุ่มแม่บ้านไม่สามารถ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เพราะไม่มีการจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติ  ปกติจะยื่นในนามบุคคล เช่น นาง/นาย/นางสาว….(ประธานกลุ่มแม่บ้าน…)

 

 

แอดไลน์ วัด วิสาหกิจชุมชน จังหวัด มูลนิธิ สมาคม โรงเรียน กลุ่มแม่บ้าน สามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่