เครื่องหมายการค้าที่ยื่นจดทะเบียนแล้วหากมีผู้มาทำละเมิดในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

เครื่องหมายการค้าที่ยื่นจดทะเบียนแล้วหากมีผู้มาทำละเมิดในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้

ความผิดมี ดังนี้
1.ปลอมเครื่องหมายการค้า (ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ) ฟ้องไม่ได้ ต้องได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น
2.เลียนเครื่องหมายการค้า (ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ) ฟ้องไม่ได้ ต้องได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น
3.ลวงขาย (ตามประมวลกฎหมายอาญาและเรียกค่าเสียหายกรณีละเมิดตามกฎหมายแพ่ง) ฟ้องได้ ไม่ต้องได้รับอนุมัติตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

ลวงขายคือ ((ตามประมวลกฎหมายอาญาและเรียกค่าเสียหายกรณีละเมิดตามกฎหมายแพ่ง)
มาตรา 271* ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 272 ผู้ใด
(1) เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น
(2) เลียนป้าย หรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกันจนประชาชนน่าจะหลงเชื่อว่าสถานที่การค้าของตนเป็นสถานที่การค้าของผู้อื่นที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง
(3) ไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความเท็จเพื่อให้เสียความเชื่อถือในสถานที่ การค้า สินค้า อุตสาหกรรมหรือพาณิชย์การของผู้หนึ่งผู้ใด โดยมุ่งประโยชน์แก่การค้าของตน

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้

 

แอดไลน์