ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

เหตุผลในการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย คือ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถทำการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านระบบ e-bidding และ จะได้รับการขึ้นทะเบียนฯ เป็นเวลาสูงสุด 8 ปี

ส่วนประกอบสำคัญที่ต้องมี

ก.เอกสารการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงสินค้าที่เป็นนวัตกรรม

ข.รายงานผลการศึกษาและงานวิจัยที่มีในผลงานนวัตกรรม

ค.รายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบ (Testing Report) เพื่อรับรองมาตรฐานของสินค้าที่เป็นนวัตกรรม

ง.เอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลังจากเตรียมเอกสารแล้วจะทำการยื่นเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนและรอผลอนุมัติประมาณไม่เกิน 1 ปี

การเตรียมเอกสารตามข้อ ก ข ค ง ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการประเมินและการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมไทย

 

 

แอดไลน์ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย