ขั้นตอนและเอกสารการต่ออายุเครื่องหมายการค้าหลังจากเลยกำหนดแล้ว

ขั้นตอนและเอกสารการต่ออายุเครื่องหมายการค้าหลังจากเลยกำหนดแล้ว

เครื่องหมายการค้าที่ท่านได้จดทะเบียนไว้ จะสิ้นอายุในภายใน 10 ปี

เช่นยื่นจดวันที่ 10/10/2010 จะสิ้นอายุวันที่ 10/10/2020 ซึ่งต้องดำเนินการต่ออายุภายในสามเดือนก่อนวันสิ้นอายุ

เอกสาร
1.ใช้แบบ ก.07
2.ระยะเวลา เมื่อชำระเงินแล้วถือว่าต่ออายุทันที มีผลทันที ดังนั้นการชำระเงินสำคัญ
3.เอกสารใบต่ออายุ/ทะเบียนต่ออายุฉบับใหม่จะได้รับประมาณ 6 เดือนหลังจากทำการชำระเงินแล้ว

2. หรือภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นอายุ ( วันที่ 10/04/2021 ) กรณียื่นขอต่ออายุ ภายหลังวันสิ้นอายุผู้ขอจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมการต่ออายุ มิฉะนั้น จะเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายของท่าน ตามมาตรา 56 หากพ้นกำหนดต้องยื่นจดทะเบียนใหม่เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมคำขอต่ออายุการจดทะเบียน

ก) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ 2,000 บาท
ข) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง จำพวกละ 18,000 บาท

แอดไลน์