การให้เช่าหนังสือโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ แต่การให้เช่าโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

การให้เช่าหนังสือโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ แต่การให้เช่าโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

อ้างถึง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

มาตรา ๒๘ การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียง อัน มีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๑๕ (๕) ทั้งนี้ ไม่ว่าในส่วนที่เป็นเสียง และหรือภาพ ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(๑) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าว

มาตรา ๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิ แต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้
(๑) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง
(๔) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
(๕) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะกำหนดเงื่อนไข อย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนด ในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม ไม่ได้
การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (๕) จะเป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่ เป็นธรรมหรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดใน กฎกระทรวง

ก.การให้เช่าหนังสือโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะถือว่าไม่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงาน อันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร เนื่องจากการให้เช่าหนังสือถือว่าไม่เป็นการแจกจ่ายหรือทำให้แพร่หลายและหาประโยชน์จากหนังสือเกินสมควร แต่การให้เช่าหนังสือต้องให้เช่าจากต้นฉบับเท่านั้น หากทำซ้ำ เช่นถ่ายเอกสาร ทำสำเนาเพื่อให้เช่าถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์

ข.สำหรับการให้เช่า โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียงจะต้องได้รับอนุญาตก่อนมิฉะนั้นถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะถือว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงาน อันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร เนื่องจากการแจกจ่ายหรือให้เช่าโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียงสามารถหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ในลักษณะที่แพร่หลายได้ในวงกว้างจนเกินสมควร ในลักษณะทำซ้ำๆ กันหลายครั้งจนมีมูลค่ามากเกินสมควรจากมูลค่าของโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียง เช่นเอาโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียงออกฉายในครั้งเดียวโดยมีผู้ชมหลายคน

แอดไลน์ การให้เช่าหนังสือโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ แต่การให้เช่าโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น