สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร หรือ PCT คืออะไร?

สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร หรือ PCT คืออะไร?

PCT ย่อมาจาก Patent Cooperation Treaty เป็นความตกลงระหว่างประเทศสำหรับการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศที่เป็นสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระของผู้ขอรับสิทธิบัตร แทนที่จะต้องไปยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศต่าง ๆ แต่ละประเทศที่ผู้ขอประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง โดยสามารถที่จะยื่นคำขอที่สำนักงานสิทธิบัตรภายในประเทศ ของตน สำนักงานสิทธิบัตรก็จะส่งคำขอไปดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ PCTที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ

1.ขั้นตอนระหว่างประเทศ (International Phase)
ผู้ขอจะต้องยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรคำขอพื้นฐาน (International Phase) โดยยื่นจดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา แผนก PCT และ การเลือกองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ (ISA) เพื่อให้ตรวจค้นงานที่ปรากฎอยู่แล้ว พร้อมทั้งออกความเห็นในการประเมินความเป็นไปได้ในการได้รับสิทธิบัตร

ต่อมาองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ (ISA) จะทำการ ประกาศโฆษณาคำขอระหว่างประเทศ และ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เมื่อได้ผลการตรวจสอบ ก็สามารถดำเนินการในขั้นตอนขาเข้าประเทศต่อไป โดยเลือกว่าจะไปยื่นจดในประเทศใดบ้าง และต้องดำเนินการภายใน 30-31 เดือนนับจากวันที่ยื่นจดทะเบียน คำขอพื้นฐาน (International Phase)

2.ขั้นตอนในประเทศ (National Phase)

เป็นขั้นตอนเข้าไปขอรับความคุ้มครองในประเทศปลายทาง ซึ่งผู้ขอจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดและกฎหมายของประเทศนั้นๆ ที่จะตรวจสอบการประดิษฐ์และรับจดทะเบียนคำขอ PCT ต่อไป เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนภายในประเทศ สำนักงานภายในประเทศ
จะทำการตรวจสอบสิทธิบัตร และ การที่คำขอระหว่างประเทศใดได้รับอนุมัติการจดทะเบียนในประเทศหนึ่งแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับอนุมัติการจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศอื่นๆด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากการอนุมัติการจดทะเบียนสิทธิบัตรของแต่ละประเทศย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆ

แอดไลน์ สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร หรือ PCT คืออะไร?