เมื่อพบการละเมิดลิขสิทธิ์ต้องดำเนินการอย่างไร

เมื่อพบการละเมิดลิขสิทธิ์ต้องดำเนินการอย่างไร

ก.ขั้นตอนแรกต้องพยามยามสืบเสาะด้วยตนเองว่าใครเป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ มีเครือข่ายการจัดจำหน่าย การผลิต อย่างไร

ข.ทำการล่อซื้อสินค้าเพื่อนำมาพิจารณาว่าเป็นสินค้าจริง หรือ สินค้าปลอม หรือไม่ และ เก็บหลักฐานภาพถ่ายร้าน ภาพถ่ายสินค้า สินค้าจริง ใบเสร็จ ใบโอนเงิน เอกสารการซื้อขายทั้งหมด ใบส่งสินค้า เอกสารสัญญา เอกสารแฟรนไชส์ เอกสารการเป็นหุ้นส่วน เป็นต้น

ค.ทำการจัดหาทนายความเพื่อทำการปรึกษา หารือ และ ทำการร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยมีหลักฐานประกอบการร้องทุกข์ ได้แก่

1.หลักฐานการสร้างสรรค์งาน หรือหลักฐานการได้มาซึ่งความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยเจ้าของลิขสิทธิ์

2.หลักฐานหนังสือรับรองลิขสิทธิ์ และ หลักฐานการเผยแพร่ หรือ ประกาศโฆษณางานอันมีลิขสิทธิ์

3.หลักฐานชิ้นงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ที่ทำการล่อซื้อ เช่น หลักฐานภาพถ่ายร้าน ภาพถ่ายสินค้า สินค้าจริง ใบเสร็จ ใบโอนเงิน เอกสารการซื้อขายทั้งหมด ใบส่งสินค้า เอกสารสัญญา เอกสารแฟรนไชส์ เอกสารการเป็นหุ้นส่วน เป็นต้น

4.สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เป็นต้น

5.ติดตามให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าทำการจับกุม ยึดทรัพย์สิน และ ดำเนินคดีต่อไป

แอดไลน์