เอางานลิขสิทธิ์บางส่วนของบุคคคลอื่นมาใช้โดยไม่ขออนุญาตและให้เครดิตกับเจ้าของลิขสิทธิ์ ทำได้หรือไม่

เอางานลิขสิทธิ์บางส่วนของบุคคคลอื่นมาใช้โดยไม่ขออนุญาตและให้เครดิตกับเจ้าของลิขสิทธิ์ ทำได้หรือไม่

งานอันมีลิขสิทธิ์แยกได้ง่ายๆ ดังนี้
ก.ส่วนที่เป็นข้อความ
ข.ส่วนที่เป็นภาพ
ค.ส่วนที่เป็นวิดีโอ
ง.ส่วนที่เป็นเพลง

มีหลักดังนี้
1.ได้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร หรือ เชิงพาณิชย์หรือไม่
2.การกระทำตามข้อ 1 นั้นขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรหรือไม่

อ้างถึง มาตรา ๓๒ การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงาน อันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่า เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็น การละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(๓) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น

เช่น การเขียนหนังสือ อาจมีการนำเนื้อหาบางส่วนของหนังสืออีกเล่ม มา วิจารณ์โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น (ให้เครดิต) และ หนังสือทำเพื่อจำหน่าย

เช่น การทำสารคดี โดยนำ ภาพบางภาพของบุคคลอื่น มา ติชม วิจารณ์ อ้างอิงประกอบ โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น (ให้เครดิต) และ สารคดีทำเพื่อจำหน่าย

เช่น การทำสารคดี โดยนำ เพลงของบุคคลอื่น มาประกอบ โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น (ให้เครดิต) และ สารคดีทำเพื่อจำหน่าย

หรือ อื่นๆ เป็นต้น หากการกระทำไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรหรือไม่ ก็สามารถทำได้โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ แนะนำให้หา
ก.ส่วนที่เป็นข้อความ (จากหนังสือราชการ ข่าวสาร ชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา เป็นต้น)
ข.ส่วนที่เป็นภาพ (เว็บแจกรูปฟรี เช่น kaboompics pixabay flickr หรือภาพที่มีสัญลักษณ์ CC ที่หมายความว่าเจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตให้ผู้อื่นนำงานของตนไปใช้ต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เป็นต้น)
ค.ส่วนที่เป็นวิดีโอ (จาก youtube video free)
ง.ส่วนที่เป็นเพลง (จาก youtube song background free)

การให้เครดิตทำอย่างไร คือ ใส่คำขอบคุณและตามด้วยแหล่งที่มา เช่น เว็บไซต์ ชื่อผู้เขียน ชื่อสถาบัน ชื่อช่างภาพ

การให้เครดิตเจ้าของลิขสิทธิ์นอกจากจะเป็นการทำตามเงื่อนไขซึ่งเป็นงานมีลิขสิทธิ์ ยังเป็นการขอบคุณและแสดงมารยาทที่ดีกับเจ้าของลิขสิทธิ์อีกด้วย

แอดไลน์