หากดำเนินการชำระค่าประกาศโฆษณาสำหรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ไม่ทันต้องทำอย่างไรได้บ้าง

หากดำเนินการชำระค่าประกาศโฆษณาสำหรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ไม่ทันต้องทำอย่างไรได้บ้าง

ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร มีขั้นตอนดังนี้

1.ขั้นตอนการสืบค้นงานที่ปรากฎอยู่แล้วก่อนการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรเพื่อให้ทราบว่างานประดิษฐ์ที่จะยื่นจดทะเบียนนั้นมีมาก่อนแล้วหรือไม่ หากมีก็ต้องทำการปรับเนื้อหาก่อนยื่นการจดทะเบียนเพื่อให้ไม่ตรงกันและสามารถยื่นจดทะเบียนได้

2.ขั้นตอนการร่างเนื้อหา จัดทำข้อถือสิทธิ รูปเขียน และ บทสรุปการประดิษฐ์เพื่อการยื่นจดทะเบียน

3.ขั้นตอนการตรวจสอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
3.1 ตรวจสอบเอกสารประกอบและเนื้อหาว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่
3.2 ตรวจสอบว่างานประดิษฐ์ที่ยื่นจดทะเบียนนั้นมีมาก่อนแล้วหรือไม่

กรณีอนุสิทธิบัตร
3.2.1 ถ้าไม่ซ้ำในประเทศไทยจะสั่งให้ชำระค่าประกาศโฆษณาและชำระค่ารับจดทะเบียน (คุ้มครอง 10 ปี)
3.2.2 ถ้ามีจะสั่งปฎิเสธ/หรือสั่งแก้ไข

กรณีสิทธิบัตร
3.2.1 ถ้าไม่ซ้ำในประเทศไทยจะสั่งให้ชำระค่าประกาศโฆษณา
3.2.2 ถ้ามีซ้ำในประเทศไทยจะสั่งปฎิเสธ/หรือสั่งแก้ไข
3.2.3 ผู้ขอจะต้องร้องขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ในต่างประเทศภายใน 5 ปีนับจากวันประกาศโฆษณาตามข้อ 3.2.1
3.2.4 ถ้าไม่ซ้ำในต่างประเทศจะสั่งให้ชำระค่ารับจดทะเบียน (คุ้มครอง 20 ปี)

หากดำเนินการชำระค่าประกาศโฆษณาสำหรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ไม่ทันต้องทำอย่างไรได้บ้าง

ขั้นตอนดังนี้

ก.กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะแจ้งเป็นหนังสือให้ชำระค่าประกาศโฆษณาครั้งที่ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากชำระ ไม่ทัน

ข. กรมทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ครั้งที่ 2 ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากชำระ ไม่ทันอีก ก็จะส่งผลให้เป็นการละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตรของท่านไป

แล้วต้องทำอย่างไรต่อไป

ตอบ.. ยื่นจดทะเบียนใหม่ และ ย้อนกลับไปข้อ 3 ใหม่เพราะงานประดิษฐ์ยังไม่ถูกเผยแพร่ อย่างไรก็ตามหากงานประดิษฐ์ได้ถูกเผยแพร่และใช้แพร่หลายแล้ว หรือ นำออกจำหน่ายแล้วจะถือว่างานไม่ใหม่แล้วจะไม่สามารถยื่นจดทะเบียนใหม่และย้อนกลับไปข้อ 3 ได้อีก

เพราะฉะนั้นเรื่องเงื่อนเวลามีความสำคัญมาก

 

แอดไลน์