เมื่อครบระยะเวลาการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ แล้วจะมีผลอย่างไรและต้องแก้ไขอย่างไร

เมื่อครบระยะเวลาการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ แล้วจะมีผลอย่างไรและต้องแก้ไขอย่างไร

อายุการคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

1.สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ระยะเวลาการให้ความคุ้มครอง 20 ปี เริ่มเสียค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่ปีที่ 5 ปีไหนไม่ชำระจะสิ้นอายุคุ้มครอง

2.อนุสิทธิบัตร ระยะเวลาการให้ความคุ้มครอง 10 ปี เริ่มเสียค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่ปีที่ 5 ปีไหนไม่ชำระจะสิ้นอายุคุ้มครอง

3.สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการให้ความคุ้มครอง 10 ปี เริ่มเสียค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่ปีที่ 5 ปีไหนไม่ชำระจะสิ้นอายุคุ้มครอง

ในช่วงที่อยู่ในระยะเวลาการคุ้มครองผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขายเสนอขาย หรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ตามกฎหมาย

แต่เมื่อครบระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ แล้ว จะส่งผลให้งานสิทธิบัตรตัวนั้นสิ้นอายุและถือว่างานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่เปิดเผยไว้เป็นสาธารณะ บุคคลอื่นสามารถผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขายเสนอขาย หรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

ดังนั้น เจ้าของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ จะไม่สามารถอ้างสิทธิและฟ้องร้องกับบุคคลได้ เนื่องจากว่าได้สิ้นสุดอายุการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรไปแล้ว

วิธีการแก้ไขคือ

1.เจ้าของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร จะต้องทำการต่อยอดเทคโนโลยีเพิ่ม เช่น จดสิทธิบัตรงานที่ต่อยอดจากงานประดิษฐ์เดิม เช่นเดิมงานอยู่ในระดับ 1 2 3 จะต้องต่อยอดจากงานประดิษฐ์เดิมเป็น 1 2 3 4 โดยมี 4 เป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่และยื่นจดทะเบียนใหม่เพื่อให้ 1 2 3 4 เป็นชุดงานเดียวกันและเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น แต่ 4 จะต้องมีส่วนที่เป็นสาระสำคัญด้วย

2.การสิ้นผลจะสิ้นผลเพียงเอกสารสิทธิบัตรที่เปิดเผยในเอกสารเท่านั้น ส่วนที่เป็น know how ที่ไม่ได้อยู่ในเอกสารสิทธิบัตรจะไม่ได้สิ้นผลไปด้วย ดังนั้นการจดงสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร จะต้องรักษาความลับและไม่ควรเปิดเผย know how ในเอกสารเพราะแม้เมื่อสิ้นผลการคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร บุคคลอื่นก็ไม่สามารถผลิตได้เนื่องจากไม่ทราบถึง know how

know how คือ ความรู้เชิงเทคนิค เช่น ปริมาณ ระยะเวลา ขั้นตอนก่อนหลัง วัสดุ วัตถุดิบ อุณหภูมิ เป็นต้น

แอดไลน์