เมื่อครบระยะเวลาการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ แล้วจะมีผลอย่างไรและต้องแก้ไขอย่างไร

เมื่อครบระยะเวลาการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ แล้วจะมีผลอย่างไรและต้องแก้ไขอย่างไร

อายุการคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

1.สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ระยะเวลาการให้ความคุ้มครอง 20 ปี เริ่มเสียค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่ปีที่ 5 ปีไหนไม่ชำระจะสิ้นอายุคุ้มครอง

2.อนุสิทธิบัตร ระยะเวลาการให้ความคุ้มครอง 10 ปี เริ่มเสียค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่ปีที่ 5 ปีไหนไม่ชำระจะสิ้นอายุคุ้มครอง

3.สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการให้ความคุ้มครอง 10 ปี เริ่มเสียค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่ปีที่ 5 ปีไหนไม่ชำระจะสิ้นอายุคุ้มครอง

ในช่วงที่อยู่ในระยะเวลาการคุ้มครองผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขายเสนอขาย หรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ตามกฎหมาย

แต่เมื่อครบระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ แล้ว จะส่งผลให้งานสิทธิบัตรตัวนั้นสิ้นอายุและถือว่างานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่เปิดเผยไว้เป็นสาธารณะ บุคคลอื่นสามารถผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขายเสนอขาย หรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

ดังนั้น เจ้าของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ จะไม่สามารถอ้างสิทธิและฟ้องร้องกับบุคคลได้ เนื่องจากว่าได้สิ้นสุดอายุการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรไปแล้ว

วิธีการแก้ไขคือ

1.เจ้าของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร จะต้องทำการต่อยอดเทคโนโลยีเพิ่ม เช่น จดสิทธิบัตรงานที่ต่อยอดจากงานประดิษฐ์เดิม เช่นเดิมงานอยู่ในระดับ 1 2 3 จะต้องต่อยอดจากงานประดิษฐ์เดิมเป็น 1 2 3 4 โดยมี 4 เป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่และยื่นจดทะเบียนใหม่เพื่อให้ 1 2 3 4 เป็นชุดงานเดียวกันและเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น แต่ 4 จะต้องมีส่วนที่เป็นสาระสำคัญด้วย

2.การสิ้นผลจะสิ้นผลเพียงเอกสารสิทธิบัตรที่เปิดเผยในเอกสารเท่านั้น ส่วนที่เป็น know how ที่ไม่ได้อยู่ในเอกสารสิทธิบัตรจะไม่ได้สิ้นผลไปด้วย ดังนั้นการจดงสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร จะต้องรักษาความลับและไม่ควรเปิดเผย know how ในเอกสารเพราะแม้เมื่อสิ้นผลการคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร บุคคลอื่นก็ไม่สามารถผลิตได้เนื่องจากไม่ทราบถึง know how

know how คือ ความรู้เชิงเทคนิค เช่น ปริมาณ ระยะเวลา ขั้นตอนก่อนหลัง วัสดุ วัตถุดิบ อุณหภูมิ เป็นต้น

แอดไลน์ เมื่อครบระยะเวลาการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ แล้วจะมีผลอย่างไรและต้องแก้ไขอย่างไร