สิทธิบัตรจดทะเบียนประเทศไหนคุ้มครองประเทศนั้นจริงหรือไม่ สามารถคุ้มครองไปถึงต่างประเทศได้ไหม

สิทธิบัตรจดทะเบียนประเทศไหนคุ้มครองประเทศนั้น ไม่สามารถคุ้มครองไปถึงต่างประเทศได้เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนไว้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6818/2549

สิทธิบัตรที่จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตรฯ ต้องเป็นสิทธิบัตรที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ เมื่อผ่านการตรวจสอบว่ามีลักษณะครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว อธิบดีจึงจะออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอตามมตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว สิทธิบัตรที่ออกโดยอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจึงจะได้รับความคุ้มครองในราชอาณาจักรไทยตามทฤษฎีสากลในเรื่องหลักดินแดนซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรจะบังคับใช้สิทธิของตนได้เฉพาะแต่ภายในเขตอำนาจอธิปไตยของประเทศที่ออกสิทธิบัตรนั้นเท่านั้นไม่อาจบังคับใช้สิทธิของตนต่อการกระทำละเมิดเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นนอกอาณาเขตของประเทศนั้นได้

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรสอบถามเราได้เลย

แอดไลน์ สิทธิบัตรจดทะเบียนประเทศไหนคุ้มครองประเทศนั้นจริงหรือไม่ สามารถคุ้มครองไปถึงต่างประเทศได้ไหม