156-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ยกหลังคารถบรรทุกแบบกระบอกคู่