722-อนุสิทธิบัตรระบบจัดการลดค่าสูญเสียของระบบไฟฟ้า